Advokácia

 • Máte právny problém, s ktorým potrebujete pomôcť?
 • Potrebujete zastupovanie v súdnom spore?
 • Potrebujete poradcu, právnika, ktorý by hájil vaše záujmy?

Potrebujete advokátku.
 
Zákon o advokácii:
“Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.”

Mediácia

 • Máte právny problém, s ktorým potrebujete pomôcť?
 • Je ten problém zapríčinený inou osobou?
 • Chcete sa pokúsiť dosiahnuť riešenie vzájomného sporu dohodou?

Potrebujete mediátorku.
 
Zákon o mediácii:
“Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.” 
Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle a nestranne.

Oblasti, v ktorých poskytujem právne služby

Občianske právo: 
 • vyporiadanie majetku medzi manželmi alebo spoluvlastníkmi
 • dedičské konanie a susedské spory
 • zmluvy podľa Občianskeho aj Obchodného zákonníka
Rodinné právo: 
 • rozvod a úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • striedavá starostlivosť
 • výživné medzi rodičmi a deťmi, výživné medzi manželmi a iné
 • Collaborative Law - Právo spolupráce
Pracovné právo: 
 • pracovné zmluvy, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov
 • skončenie pracovného pomeru, neplatnosť výpovede a iné